Bærekraft

Bærekraft og Miljøhensyn er fokus i hele vår virksomhet.
AOG har valgt ut 5 av FNs bærekrafts mål hvor vi ønsker å bidra spesielt. 
Du kan lese mer om disse nederst på siden.

Anders O. Grevstad AS (AOG) har vært sertifisert Miljøfyrtårn bedrift siden år 2000, og var dermed en av de første i bransjen som ble sertifisert.

Vi er også medlem av Konekta og Grønn Bygg Allianse.

Vi har erfaring fra BREEAM sertifiserte bygg hvor vi har opparbeidet god kjennskap til leverandører og produkter med redusert miljøbelastning.

Våre systemer og rutiner sikrer lav miljøbelastning ved utførelse av oppdrag.

Vi jobber mot å redusere miljøavtrykket vårt og har derfor i alle anskaffelser fokus på miljø og kvalitet.

Så langt det lar seg gjøre, vil produktene vi bruker tilfredsstille gjeldene krav til miljøvennlighet, og ikke inneholde skadelige stoffer eller være allergifremkallende.

AOG ønsker å ta samfunnsansvar for bærekraftig utvikling. Dette ivaretas i våre leveranser og prosjekt. I vår arbeidsutførese ser vi FN sine bærekraftsmål opp mot våre kjerneverdier: Tydelig, Raus og Kreativ.

VÅR AMBISJON ER KONTINUERLIG REDUKSJON AV DEN MILJØPÅVIRKNING VIRKSOMHETEN FORÅRSAKER. DETTE OPPNÅR VI GJENNOM:

 1. Effektiv ressurs-bruk
 2. Bevisste valg av materialer og produkter som gir miljøriktige løsninger.
 3. Lavest mulig energi- og ressursforbruk.
 4. Forbedre avfalls-håndtering, samt minimale utslipp og forurensninger.

AOG vil kontinuerlig trene og motivere medarbeidere på alle nivåer, slik at de kan utføre arbeidet på en miljømessig forsvarlig måte.

AOG sin utførelse av arbeidet skal ha en klar miljøprofil.

AOG vil være bevisst med hensyn til de økologiske utfordringer, og skal bidra til en positiv innvirkning på det omkringliggende miljøet.

Bevisst tilby produkter som reduserer miljøbelastningen i hele fasen. Helt fra fremstillingsprosess, emballering, distribusjon, i bruk (kvalitet og levetid) og ved avfallshåndtering.

Tilrettelegge for miljøvennlig drift ved avfallsbehandling, bruk av ressurser, innredning, maskiner, utstyr og transport.

Redusere kjøring og bruk av flyreiser.

Tomgangskjøring skal unngås.

Elektrifisering av bilparken - fortløpende etterhvert som nye biler anskaffes.

Reduksjon av mengden avfall - arbeidsoperasjoner gjennomgås før oppstart, også sammen med grossist / leverandører.

Elektroniske bestillinger sikrer en effektiv og samlet levering, og minimerer transporten, framfor plukk fra grossistlager.

AOG har pågående arbeid med våre leverandører/grossist for å redusere CO2 uttrykk. Her er fokus på samlede leveringer med kvalitet og lang levetid ivaretatt.

Minimere den mulige negative påvirkningen av plast, ved å kappe rør på dedikert plass, for å samle opp kapp og mikroplast – slik at dette ikke kommer ut i naturen.

Effektiv materialbruk - Prefabrikkerte løsninger søkes når dette er mulig.

Der det er forsvarlig, miljømessig og kvalitativt, vil gjenbruk og reparasjon utføres. Det vil, ved utskiftning av produkter, velges produkter med god kvalitet og lang levetid, fra nærliggende produsenter.

ALLLIERBYGGET ER ALLIER GRUPPENS PROSJEKTKONTOR. HER HAR VI UTNYTTET TEKNOLOGIEN OG VÅR KOMPETANSE TIL FLERE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER:

 1. Etter hvert som bilparken skiftes ut er el-biler det selvsagte valget. 
 2. Tilrettelagt for el-billading i fellesgarasje. 
 3. Bruk av prepart-moduler for lys og ventilasjon.
 4. Lysregulerings system med bevegelsessensorer for å spare energi.
 5. Fjernstyrt og automatisert solskjerming, og god ventilasjon.
 6. Varmepumper og solfangere som energikilde til romoppbevaring og tappevann. 
 7. Energibrønnene kan i tillegg også benyttes som frikjøling, eller som aktiv kjøling i kombinasjon med varmepumpene. 
 8. Egen avfallsstasjon med sorteringsanlegg hvor vi kan vise til meget høy sorteringsgrad.                                                                                                                                                   

 

AOG har valgt ut 5 av FNs bærekrafts mål hvor vi ønsker å bidra spesielt. 
Les mer om disse under:

Bidra med gode løsninger og miljøvennlige produkter.

Rørfornying og gjenbruk av deler ved rehabilitering.

Bransjen bruker plastprodukter i utstrakt grad, til både vann og avløp. Vi vil søke å minimere den mulige negative påvirkningen, ved å kappe rør på dedikert plass, for å samle opp kapp og mikroplast – slik at dette ikke kommer ut i naturen.

Målet er å holde kapp / spill på et minimum, slik at vi oppnår effektiv materialbruk.

Prefabrikkerte løsninger søkes når dette er mulig.

Ha som mål å få ansatte til å gjennomføre fagskolestudium for studiet «sirkulær disponering av vann – vann som ressurs» for å øke kompetansen og forståelsen for betydningen av tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet.

 

Bruke alternative løsninger som minimerer energiforbruket og muligheter for gjenbruk:

Solceller, varmepumper, energibrønner, lysregulering

Være løsningsorientert og sikre kvalitet i våre  leveranser

Bidra til å fjerne fossil oppvarming ved å påvirke utbygger og byggherre til å bruke alternative løsninger

 

 

 

Tilnærming til fremtidige oppgaveløsninger i samarbeid med bransjeorganisasjonene EBA

Bygge lokalsamfunn (byer og samfunn) ved å tydeliggjøre gode smarte løsninger overfor våre kunder, være økonomisk bevisst på gjenbruk og bygge for klimaendringer (varighet)

Løsningsorientert i arbeidsutførelsen.

Følge Håndbok for bærekraftig stedsutvikling.

Følge den internasjonale standarden ISO 37101 og BREEAM Communities.

God prosjektering, samspill med byggherre, underentreprenører og leverandører i forkant av prosjektstart - toveis kommunikasjon Se på mulige gode økonomiske og miljøvennlige løsninger

Benytte miljøvennlige produkter. Gjenbruk av deler eller videresalg av kapp til privatmarked

Tilby produkter som reduserer miljøbelastningene i hele fasen; fra fremstillingsprosess, emballering, distribusjon, i bruk og ved avfallshåndtering.

Forbedre returordningen til leverandørene for å minimere avfall

Samlede leveranser direkte ut til prosjekter – CO2   

Prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp dokumentert gjennom EPD

Tilby fossilfri byggeplass.

 

 

Bidra til reduksjon av klimautslipp

Summen av det vi utføre og tilbyr av tjenester vil være med på å redusere klimaendringene

Benytte energiprodukter, lysstyring, solcelle og energibrønner og ivareta gjenbruk

Elektrifisering av bilparken. Benytte EL biler for å minimerer CO2 

Tilby BREEAM NOR sertifisert bygg til kundene.

Prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp dokumentert gjennom EPD 

© AOG - Anders O. Grevstad AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram